Polityka prywatności we Wrocławskim Teatrze Lalek

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA REALIZACJI SPRZEDAŻY, REZERWACJI BILETÓW PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ ORAZ KORZYSTANIA Z OBIEKTU WROCŁAWSKIEGO TEATRU LALEK

 1. Jako Administrator danych informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 Organizator przekazuje szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania danych wskazanych w niniejszym Regulaminie dot. sprzedaży i rezerwacji biletów.
 2. Dane Administratora
  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Wrocławski Teatr Lalek z siedziba przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu.
 3. Dane kontaktowe
  Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl. Jednocześnie informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie: Natalii Miłostan tel. 697 310 309 email: iod@teatrlalek.wroclaw.pl
 4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowycH.
  a) Na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a ) RODO Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ kupując bilet na Wydarzenie udzieliłeś Nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z promowaniem Wydarzenia, promocji i reklamy Organizatora oraz potwierdzenia realizacji obowiązków statutowych Organizatora,
  b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu tj. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz wokół niego, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz.|U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), wprowadza się monitoring wizyjny w części publicznej Instytucji tj. ciągach komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym.
  c) Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie realizowanego przez nas zadania publicznego w zakresie funkcjonowania zadań instytucji kultury (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przy czym naszym zadaniem jest możliwość świadczenia na Twoją rzecz naszych usług kulturalnych wynikających ze statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  d) Materiały pozyskane z monitoringu wizyjnego będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w powyżej.
  e) Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu wizyjnego mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
  f) W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, dodatkowo wszelkie podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązujących umów oraz służby sanitarne.
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 7. Okres przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  a) przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową kupna sprzedaży towaru, uczestniczenia w zajęciach, koncertach i innych wydarzeniach, świadczenia innych usług na Twoją rzecz.
  b) do czasu cofnięcia Twojej zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  c) do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
  d)Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  e) w zakresie danych osobowych dot. wizerunku oraz osób biorących udział w Wydarzenia nie krócej niż 10 lat w celach archiwizacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności statutowej Organizatora
  f) Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od rejestracji, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 8. Zakres uprawnień
  Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Profilowanie
  W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
 10. Skarga do organu nadzorczego
  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wszystkie zbierane przez Instytucję dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 12. W związku ze składaniem oświadczeń oraz przetwarzaniem danych osobowych przez Teatr informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Teatr Lalek z siedzibą pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
  b) U Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób:
  - poprzez e-mail: natalia@prudenspdp.pl
  - l
  istownie: Wrocławski Teatr Lalek z siedzibą pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
  c) Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - w przypadku danych zwykłych: art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  - w przypadku danych szczególnej kategorii : art. 9 ust. 2 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
  - art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego.
  d) Powyższe podstawy prawne uprawniają Administratora Danych do:
  - przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie, informacji o stanie zdrowia uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli, posiadania aktualnego certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19
  - uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19
  - udostępniania danych osobowych uprawnionym organom i instytucjom, w tym właściwym służbom sanitarnym
  e) Celem przetwarzania danych jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, ochrona zdrowia i życia osób, których dane dotyczą, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń, pracownikom, współpracownikom Administratora Danych.
  f) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 tygodni lub w prawnie uzasadnionych przypadkach do czasu:
  - ustania celu przetwarzania,
  - wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa.
  g) Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym służbom porządkowym, Państwowej Inspekcji Sanitarnej GIS.
  h) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  i) W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  - prawo dostępu do treści danych,
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia skargi do PUODO ( adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawne.
 13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

wrocławski teatr lalek
biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

Od 20 czerwca
wt - pt: 14:00-18:00
sb-nd: na 1 godz

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

Image

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022 hotel europeum epi market tauron dystrybucja tauron-bezpieczniki budus tvp3 wroclaw