1. Dane Administratora
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Wrocławski Teatr Lalek z siedzibą przy pl. Teatralnym 4, 50-051 Wrocław
2. Dane kontaktowe
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl.
Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Natalia Miłostan, adres email: natalia@prudenspdp.pl
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Instytucja będzie przetwarzała na potrzeby zwrotu i/lub wymiany biletów w związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2, sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym ZAMKNIĘCIU od 12 do 25 marca 2020 r.

Będziemy przetwarzali następujące dane: 

 imię i nazwisko
- numer rachunku bankowego, na który mają trafić pieniądze
- dane adresowe związane z rachunkiem bankowym
- adres email 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i cRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:


1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o zakup biletów oraz realizowaną procedura zwrotu nie dłużej niż 5 lat,
2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl
Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


7. Zakres uprawnień
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzenia, kursach, imprezach organizowanych w naszej Instytucji. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
9. Profilowanie
W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
10. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

bip.png

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

 

Logotypy partnerzy 2020 epi radio aquapark wroclaw Tauron